نرم افزار حسابداری

حسابداری....................اموال و استهلاک
خزانه داری...................سیستم خرید
انبارداری......................سیستم فروش
حقوق و دستمزد.............سیستم سفارشات
در 3ورژن.....................Yootab-Payesh-Accounting

ارائه کننده اولین نسخه نرم افزار فروشگاهی با قابلیت ساخت فایلهای مورد قبول اداره امور مالیاتی (TTMS)

خدمات مالی و مالياتی

تهيه صورتهای مالی
استقرار سيستم حسابداری
مشاوره در کليه امور مالی و مالياتی
تحرير دفاتر قانونی و تهيه اظهارنامه مالياتی
تهيه گزارشات ماليات بر ارزش افزوده و دوره ای

مشاوره امور بيمه ای ، حقوق و تامين اجتماعی ، نظارت و اجرای کليه عمليات حسابداری ، آموزش و پشتيبانی مجموعه حسابداری